Patrząc na sytuację na krajowych rynkach widać, iż właściciele firm coraz większą uwagę przykładają do znalezienie innych źródeł sponsorowania inwestycji. Tego typu zachowanie nie jest niczym co bardzo dziwi szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, pokłosie kryzysu, który niedawno nas dotknął i jego skutki czy też generalnie tendencje do oszczędzania zamiast inwestowania pieniędzy. W takich realiach zachowanie silnej pozycji wśród innych jest strasznie ciężkie i wymaga podjęcia szeregu mocno przemyślanych czynności, które odbiją się podniesieniem poziomu inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów własnych koniecznych do uiszczenia.

Rozwiązaniem, które efektywnie wychodzi naprzeciw tego typu potrzebom i które może pochwalić się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli przedsiębiorstw a także menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie procesów transakcyjnych jest obecnie leasing. Stosunek cywilnoprawny, w ramach czego pierwsza ze stron (czyli leasingodawce) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do korzystania z określonej na piśmie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na określony okres w zamian za wcześniej ustalone raty leasingowe – a zatem systematycznie wnoszone kwoty przez leasingobiorcę na konto leasingodawcy. Taka forma umowy cywilnoprawnej ma szereg pozytywnych stron tak dla leasingobiorcy jak i względem leasingodawcy. Wynajmujący ma zatem możliwość użytkowania koniecznego w prowadzonej przez siebie działalności, sprzętu na wyjątkowych warunkach (bez potrzeby ponoszenia ogromnych kosztów związanych z wykupem na własność danego dobra) przez ustalony w umowie czas. Mówiąc o korzyściach płynących z leasingu ze strony dzierżawiącego warto tu wspomnieć głównie o małym procencie wkładu własnego co pozwala zarówno w krótkim jak i dłuższym wymiarze czasowym zarejestrować duże oszczędności. Oprócz tego nadmienić trzeba także o szansie rozliczenia podatku VAT czy też optymalizacji obciążeń o charakterze podatkowym – mowa tu o tzw. tarczy podatkowej, co dodatkowo leży w gestii dzierżawiącego.

Patrząc na tego rodzaju przedsięwzięcie ze strony leasingodawcy konieczne będzie zaznaczyć, iż także dla niego umożliwienie korzystania z określonego dobra w ramach leasingu stanowi korzystne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy sam z posiadanego dobra nie korzysta a także nie jest mu to do czegokolwiek niezbędne. Udostępniając dany przedmiot w ramach leasingu zyskuje on źródło dodatkowego wpływu gotówki, otrzymywanego w równych odstępach czasu (najczęściej co miesiąc) przez cały czas obowiązywania umowy. Ważny także jest fakt, iż przez cały czas obowiązywania opisanego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego sprzętu jest wynajmujący. Dopiero po zakończeniu obowiązywania umowy dany sprzęt może przejść (choć to zależy od typu wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Biorąc pod uwagę różne strony całego przedsięwzięcia można z całą pewnością uznać, iż jest ono dobre dla obu stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Szansa wypracowania obopólnych korzyści jest w tym przypadku bez wątpienia jednym z największych plusów i będzie jednym ze szczególnie istotnych powodów, dla których leasing jako forma finansowania inwestycji jest tak chwalona zarówno wśród przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów wynajmujących wymienione dobra, na które jest popyt.